Prof.Dr. Bilal Sambur
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Otoriter din ve özgür sanat

Modern dönemde insan ve sanat arasındaki ilişkiler, çok derin, canlı, özgür ve yaratıcı nitelikler kazanmıştır. İnsan ve sanat arasındaki ilişkilerin yaratıcı, özgür, özgün ve ruhsal ve bireysel düzeyde gelişmesi, din-insan ve din ilişkilerinin de çok yönlü olarak yeniden ele alınmasını gerekli…

Özgürleşme süreci olarak laiklik

Laiklik ve sekülarizm, modernitenin ve Aydınlanmanın sonucu olan büyük kazanımlardır. Laiklik ve sekülarizm, kişisel inançlarımızdan bağımsız olarak bütün bireysel özgürlüklerimizin ve insan haklarının korunmasını ve savunulmasını sağlamaktadır. Sonda söyleyeceğimizi, başta söyleyelim: Laiklik ve…

Kültür olarak din

Sosyal bilimlerde din hakkında yapılan konuşmalar, tartışmalar, araştırmalar daha çok dini doğmalara, kaynaklara, kurumlara ve ritüellere odaklanmaktadır. İnsan bilimlerinin amacı, dini doğmaları olumlamak veya reddetmek değildir. İnsan bilimlerinin amacı, cinsiyet, yaş, sınıf, kültür, eğitim,…

Sanat olarak demokrasi, demokrasi olarak sanat

Modern toplum, demokratik olan toplumdur. Demokrasi olmadan bir toplumun modern olması mümkün değildir. Bir toplumun modernliğinin ölçüsü, militarizm, milliyetçilik, otoriteryanizm ve Ortaçağ teolojisi değildir. Demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını, hukuk devletini, barışı ve çoğulculuğu…

İslam, dini örgütler ve sivil toplum

Müslüman kültüründe sivil toplum diyebileceğimiz bir tecrübe yoktur. Farklı Müslüman toplumlarda ortaya çıkan sayısız tarikatları ve cemaatleri, sivil toplum kuruluşu saymak mümkün değildir.Tarikatlar ve cemaatler, sivil olanın karşısında olan her şeyi temsil eden, otoriter, kapalı, antidemokratik,…

Modern ve medeni olmanın değerleri

İnsanlığın demokrasi, bilgi, özgürlük, barış, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki kazanımları, modern medeniyetin kendisinde toplanmıştır.Modern medeniyete karşı olan kabileci, bedevi, doğmatik, ırkçı, köleci, çatışmacı, cinsiyetçi ve despotik anlayışlar ve kültürler, modern medeniyeti…

Kabilecilik, modernlik ve medeniyet

Medeniyet, kabilecilik değildir. Medeniyet, kabileciliğin aşılıp büyük insanlığın gerçekleştirilmesidir. Akıl, bilim, felsefe ve sanat, kabileciliğin aşılarak evrensel büyük insanlık medeniyetinin gelişmesinin temel tecrübeleridirler. Akıl ve bilimi esas alan büyük Aydınlanma tecrübesi, büyük…

Büyük insanlığa mektup

“Büyük insanlık gemide güverte yolcusu trende üçüncü mevki şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider yirmisinde evlenir kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter pirinç de öyle şeker de öyle kumaş da öyle kitap…

Din: Barış kültürü mü? Şiddet kültürü mü?

İnsanlığın doğal ihtiyacı özgürlük, barış ve adalettir. İnsanlığın ürettiği sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel kurumlar, insanlığın özgürlük, barış ve adalet ihtiyacını karşılamak konusunda başarısız olmaktadırlar. İnsanlığın önemli bir sosyal geleneği ve kurumu olan dinin barışı, adaleti ve…

Kendini gerçekleştirme olarak vicdan

İnsanın iç dünyası, vicdandır. Vicdan dediğimiz iç dünyamız, varoluşumuzu gerçekleştirmek için ortaya koyduğumuz düşler, duygular, davranışlar, umutlar, idealler ve çabalarla beslenir, gelişir ve büyür. Bilgiyle, akılla, sanatla, bilimle, ahlakla, maneviyatla, felsefeyle, edebiyatla, müzikle,…